لتحميل المصحف كاملا وبرابط واحد

Audio Files VBR MP3 Ogg Vorbis
001.mp3 1.4 MB  568.6 KB 
Al-Baqarah 215.3 MB  83.6 MB 
Al-Imran 120.1 MB  45.8 MB 
An-Nisa’ 133.9 MB  51.8 MB 
Al-Ma’idah 92.1 MB  35.7 MB 
Al-An’am 101.8 MB  40.2 MB 
Al-A’raf 117.6 MB  45.4 MB 
Al-Anfal 41.4 MB  16.1 MB 
At-Taubah 89.5 MB  34.1 MB 
Yunus 64.7 MB  24.7 MB 
Hood 65.8 MB  25.2 MB 
Yusuf 59.1 MB  22.8 MB 
Ar-Ra’d 27.4 MB  10.6 MB 
Ibrahim 32.8 MB  12.4 MB 
Al-Hijr 25.5 MB  9.7 MB 
An-Nahl 62.6 MB  23.6 MB 
Al-Isra 53.1 MB  20.5 MB 
Al-Kahf 53.6 MB  20.6 MB 
Maryam 32.2 MB  12.7 MB 
Ta­Ha 41.6 MB  16.0 MB 
Al-Anbiya’ 46.1 MB  17.9 MB 
Al-Hajj 45.6 MB  17.7 MB 
Al-Mu’minun 40.3 MB  15.3 MB 
An-Nur 48.5 MB  18.6 MB 
Al-Furqan 30.5 MB  11.6 MB 
Ash-Shu’ara’ 43.3 MB  16.3 MB 
An-Naml 43.3 MB  16.8 MB 
Al-Qasas 45.3 MB  17.1 MB 
Al-‘Ankabut 36.6 MB  14.0 MB 
Ar­Room 27.1 MB  10.6 MB 
Luqman 17.3 MB  6.7 MB 
As­Sajdah 13.1 MB  5.0 MB 
Al­Ahzab 46.9 MB  18.1 MB 
Saba’ 31.1 MB  11.9 MB 
Fatir 26.3 MB  10.2 MB 
Ya­Sin 24.1 MB  9.2 MB 
As-Saffat 32.6 MB  12.7 MB 
Sad 26.9 MB  10.5 MB 
Az-Zumar 43.2 MB  16.4 MB 
Ghafir 40.8 MB  15.5 MB 
Fussilat 28.1 MB  10.6 MB 
Ash-Shura 28.3 MB  10.6 MB 
Az-Zukhruf 30.6 MB  11.5 MB 
Ad-Dukhan 12.6 MB  4.8 MB 
Al-Jathiya 16.5 MB  6.2 MB 
Al-Ahqaf 21.9 MB  8.4 MB 
Muhammad 18.0 MB  6.8 MB 
Al-Fath 19.0 MB  7.3 MB 
Al-Hujurat 11.9 MB  4.6 MB 
Qaf 13.4 MB  5.2 MB 
Az-Zariyat 12.7 MB  4.9 MB 
At-Tur 11.1 MB  4.3 MB 
An-Najm 13.1 MB  5.0 MB 
Al-Qamar 12.1 MB  4.7 MB 
Ar-Rahman 15.6 MB  6.0 MB 
Al-Waqi’ah 15.4 MB  5.9 MB 
Al-Hadid 20.6 MB  7.9 MB 
Al-Mujadilah 16.1 MB  6.2 MB 
Al-Hashr 15.3 MB  5.9 MB 
Al-Mumtahinah 12.8 MB  4.9 MB 
As-Saff 7.7 MB  2.9 MB 
Al-Jumu’ah 5.8 MB  2.3 MB 
Al-Munafiqun 6.1 MB  2.4 MB 
At-Taghabun 8.3 MB  3.2 MB 
At-Talaq 9.8 MB  3.8 MB 
At-Tahrim 8.9 MB  3.5 MB 
Al-Mulk 11.7 MB  4.5 MB 
Al-Qalam 10.9 MB  4.2 MB 
Al-Haqqah 10.1 MB  3.9 MB 
Al-Ma’arij 8.5 MB  3.3 MB 
Nooh 8.0 MB  3.1 MB 
Al-Jinn 9.3 MB  3.6 MB 
Al-Muzzammil 7.2 MB  2.8 MB 
Al-Muddaththir 9.2 MB  3.6 MB 
Al-Qiyamah 5.5 MB  2.1 MB 
Al-Insan 8.7 MB  3.4 MB 
Al-Mursalat 7.4 MB  2.8 MB 
An-Naba’ 7.3 MB  2.8 MB 
An-Nazi’at 6.7 MB  2.6 MB 
‘Abasa 5.7 MB  2.1 MB 
At-Takwir 3.8 MB  1.4 MB 
Al-Infitar 3.1 MB  1.2 MB 
Al-Mutaffifin 6.9 MB  2.6 MB 
Al-Inshiqaq 3.9 MB  1.5 MB 
Al-Buruj 4.2 MB  1.6 MB 
At-Tariq 2.3 MB  902.5 KB 
Al-A’la 2.5 MB  952.9 KB 
Al-Ghashiyah 3.4 MB  1.3 MB 
Al-Fajr 5.2 MB  2.0 MB 
Al-Balad 2.9 MB  1.1 MB 
Ash-Shams 2.2 MB  842.4 KB 
Al-Lail 2.8 MB  1.1 MB 
Ad-Duha 1.6 MB  630.9 KB 
Ash-Sharh 984.1 KB  377.9 KB 
At-Tin 1.5 MB  570.0 KB 
Al-‘Alaq 2.5 MB  973.9 KB 
Al-Qadr 1.1 MB  440.7 KB 
Al-Baiyinah 3.4 MB  1.3 MB 
Az-Zalzalah 1.4 MB  566.4 KB 
Al-‘Adiyat 1.7 MB  664.5 KB 
Al-Qari’ah 1.5 MB  588.8 KB 
At-Takathur 1.3 MB  520.4 KB 
Al-‘Asr 656.0 KB  253.5 KB 
Al-Humazah 1.3 MB  526.2 KB 
Al-Fil 995.6 KB  377.8 KB 
Quraish 950.7 KB  359.7 KB 
Al-Ma’un 1.2 MB  468.9 KB 
Al-Kauthar 540.9 KB  208.9 KB 
Al-Kafirun 1.2 MB  462.6 KB 
An-Nasr 842.1 KB  322.0 KB 
Al-Masad 973.5 KB  369.8 KB 
Al-Ikhlas 510.7 KB  195.9 KB 
Al-Falaq 863.3 KB  328.5 KB 
An-Nas 1.1 MB  409.0 KB
أخي الحبيب : أنشرها ولك أجرها

2 تعليق حتى الآن.

  1. السلام عليكم اليكم جزء تبارك بصوت أجمل القراء 11 إجدى عشر قارئا www.wasber.com/up/uploads/13528230141.mp3

اترك تعليق