جامع الدروس العلمية

علي عبد الرحمن الحذيفي

القرآن الكريم كاملا مع ترجمة معانيه للغة الفرنسية بصوت الشيخ علي الحذيفي – le saint Coran mp3 – بجودة 128

Audio Files 128Kbps MP3
001. Al-Fâtiha – L’ouverture 1.4 MB 
002. Al-Baqarah – La vache 211.7 MB 
003. Al-‘Imrân – La famille d’Imran 119.9 MB 
004. An-Nisâ’ – Les femmes 118.1 MB 
005. Al-Maidah – La Table Servie 90.9 MB 
006. Al-An’âm – Les bestiaux 104.8 MB 
007. Al-A’râf 113.9 MB 
008. Al-Anfal – Le Butin 49.7 MB 
009. At-Tawbah – Le repentir 82.1 MB 
010. Yûnus – Jonas 59.4 MB 
011. Hûd 64.6 MB 
012. Yûsuf – Joseph 58.8 MB 
013. Ar-Ra’d – Le tonnerre 28.9 MB 
014. Ibrahim – Abraham 27.6 MB 
015. Al-Hijr 23.7 MB 
016. An-Nahl – Les abeilles 48.1 MB 
017. Al-Isrâ’ – Le voyage nocturne 26.1 MB 
018. Al-Kahf – La caverne 48.9 MB 
019. Maryam – Marie 29.4 MB 
020. Tâ-Hâ 44.2 MB 
021. Al-Anbiyâ’ – Les Prophètes 39.7 MB 
022. Al-Hajj – Le pèlerinage 41.6 MB 
023. Al-Mu’minûne – Les croyants 35.0 MB 
024. An-Nûr – La lumière 43.3 MB 
025. Al-Furqâne – Le discernement 28.1 MB 
026. Ash-Shu’arâ’ – Les poètes 44.5 MB 
027. An-Naml – Les fourmis 39.4 MB 
028. Al-Qasas – Le récit 48.8 MB 
029. Al-‘Ankabût – L’araignée 33.7 MB 
030. Ar-Rûm – Les romains 28.1 MB 
031. Luqmân 17.5 MB 
032. As-Sajda – La prosternation 12.9 MB 
033. Al-Ahzâb – Les coalisés 43.3 MB 
034. Saba’ 29.0 MB 
035. Fâtir – Le Créateur 25.9 MB 
036. Yâ-Sîn 25.3 MB 
037. As-Sâffât – Les rangés 32.8 MB 
038. Sâd 25.8 MB 
039. Az-Zumar – Les groupes 30.9 MB 
040. Gafir – Le Pardonneur 40.4 MB 
041. Fussilat – Les versets détaillés 28.3 MB 
042. Ash-shûrâ – La consultation 30.1 MB 
043. Az-Zuhruf – L’ornement 30.6 MB 
044. Ad-Dukrân – La fumée 12.9 MB 
045. Al-Jâtiya – L’agenouillée 16.2 MB 
046. Al-Ahqâf – Les dunes 22.4 MB 
047. Muhammad 18.3 MB 
048. Al-Fath – La victoire éclatante 18.5 MB 
049. Al. Hujurât – Les appartements 12.5 MB 
050. Qâf 12.6 MB 
051. Ad-Dâriyât – Qui éparpillent 12.9 MB 
052. At-Tûr 11.4 MB 
053. An-Najm – L’étoile 12.2 MB 
054. Al-Qamar – La lune 12.5 MB 
055. Ar-Rahmân. Le Tout Miséricordieux 15.8 MB 
056. Al-Wâqi’a – l’événement 16.2 MB 
057. Al-Hadîd – le fer 19.8 MB 
058. Al-Mujâdalah – La discussion 16.3 MB 
059. Al-Hashr – L’exode 15.5 MB 
060. Al-Mumtahanah – L’éprouvée 12.3 MB 
061. As-Saff – Le rang 7.4 MB 
062. Al-Jumu’a – Le vendredi 6.1 MB 
063. Al-Munâfiqûn – Les hypocrites 3.7 MB 
064. At-Tagâbun – La grande perte 9.0 MB 
065. At-Talâq – Le divorce 10.4 MB 
066. At-Tahrîm – L’interdiction 9.3 MB 
067. Al-Mulk – La royaut 11.9 MB 
068. Al-Qalam – La plume 11.8 MB 
069. Al-Hâqqah – Celle qui montre la vérité 1.8 MB 
070. Al-Ma’ârij – Les voies d’ascension 8.3 MB 
071. Nûh – Noé 7.8 MB 
072. Al-Jinn – Les djinns 9.3 MB 
073. Al-Muzzammil – L’envelopp 7.1 MB 
074. Al-Muddattir – Le revêtu d’un manteau 9.9 MB 
075. Al-Qiyâmah – La résurrection 6.0 MB 
076. Al-Insân – L’homme 8.8 MB 
077. Al-Mursalâte – Les envoyés 7.7 MB 
078. An-Nabâ’ – La nouvelle 7.0 MB 
079. An-Nâzi’âte – Les anges qui arrachent les âmes 6.8 MB 
080. ‘Abasa – Il s’est renfrogn 5.6 MB 
081. At-Takwîr – L’obscurcissement 4.2 MB 
082. Al-Infitâr – La rupture 3.3 MB 
083. Al-Mutaffifîne – Les fraudeurs 6.9 MB 
084. Al-Inshiqâq – La déchirure 4.0 MB 
085. Al-Burûj – Les constellations 4.1 MB 
086. At-Târiq – L’astre nocturne 2.6 MB 
087. Al-A’lâ – Le Très-Haut 3.0 MB 
088. Al-Gâ’shiyah – L’enveloppante 3.5 MB 
089. Al-Fajr – L’aube 5.2 MB 
090. Al-Balad – La cit 3.1 MB 
091. Ash-Shams – Le soleil 2.5 MB 
092. Al-Layl – La nuit 2.9 MB 
093. Ad-Duhâ – Le jour montant 1.7 MB 
094. Ash-Shahr – L’ouverture 1.1 MB 
095. At-Tîn – Le figuier 1.4 MB 
096. Al-‘Alaq – L’adhérence 2.7 MB 
097. Al-Qadr – La destinée 1.1 MB 
098. Al-Bayyinah – La preuve 3.2 MB 
099. Az-Zalzalah – La secousse 1.4 MB 
100. Al-‘Adiyâte – Les coursiers 1.7 MB 
101. Al-Qâri’ah – Le fracas 1.5 MB 
102. At-Takâçur – La course aux richesses 1.3 MB 
103. Al-‘Asr – Le temps 631.4 KB 
104. Al-Humazah – Les calomniateurs 1.3 MB 
105. Al-Fîl – L’éléphant 975.9 KB 
106. Quraysh – Les Coraïch 864.0 KB 
107. Al-Ma’ûn – L’ustensile 1.2 MB 
108. Al-Kawçar – L’abondance 633.0 KB 
109. Al-Kâfirûne – Les infidèles 1.1 MB 
110. An-Nasr – Le secours 816.3 KB 
111. Al-Masad – Les fibres 968.9 KB 
112. Al-Ihlâs – Le monothéisme pur 646.5 KB 
113. Al-Falaq – L’aube naissante 904.0 KB 
114. An-Nâs – Les hommes 1.0 MB 

لتحميل المصحف كاملا برابط واحد

ربما يعجبك هذا أيضا

لا يوجد تعليقات حتي الآن

اترك تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

© 2019 جميع الحقوق محفوظة.